Kendatipun seorang yang umi, Abu Hurairah adalah salah seorang tokoh sahabat sekaligus pemimpin para perawi hadits. Tidak seorang pun mengunggulinya, kecuali Abdullah bin Amr bin ‘Ash, itupun karena Abdullah bin Amr bin ‘Ash pandai menulis dan memiliki andil yang besar dalam membela syari’at.
Nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Shakhr. Sebelum Rasulullah SAW memberinya nama Abdurrahman, nama aslinya adalah Abdusyams Dan kuniahmya lebih populer ketimbang nama aslinya. Saat ia ditanya mengapa ia dijuluki Abu Hurairah (Ayah Kucing) sepeni itu, ia menjawab, “aku menemukan seekor kucing kemudian aku mengembannya”
Abu Hurairah lahir di Yaman. Dia mengenal Islam melalui Thufail bin Amr ad-Dusi. Lalu ia hijrah ke Madinah dan mendampingi Nabi SAW selama 4 tahun.
Dia tinggal di Shuffah. Di Shuffah itu pula dia berkonsentrasi mendalami hadits. Ia pernah berkata, “Penghuni Shuffah adalah para tamu Allah Yang Maha Rahman, mereka tidak memiliki keluarga dan tidak pula harta.”. Tentangnya Sa’id bin Musayyib, imam para tabi’in rahimahullah, bercerita, “Aku telah melihat Abu Hurairah menemui keluarganya lalu menanyakan sesuatu kepada mereka untuk ia makan. Saat diberitahu bahwa mereka tidak memiliki makanan, ia pun berkata, “Kalau begitu, aku puasa.”
Abu Hurairah adalah orang yang sangat sabar dan paling tahan terhadap lapar dan kefakiran. Sehingga, setelah dia menjadi seorang yang kaya sekalipun, dia tetap sederhana dalam menjalani hidup. Ia berkata saat dihidangkan masakan gulai kambing kepadanya, “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pergi meninggalkan dunia ini dan tidaklah perut beliau kenyang dari roti gandum.”
Abu Hurairah adalah orang yang pertama kali mendiktekan Hadits ke dalam sebuah shahifah (lembaran) yang kemudian dikenal dengan “Shahifah Shahihah”. Imam Ahmad bin Hanbal mengutip semua shahifahnya yang darinya Bukhari dan Muslim serta Tirmidzi meriwayatkan banyak hadits. Ia pernah berkata tentang dirinya, “Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang lebih hapal terhadap hadits beliau dari diriku, kecuali Abdullah bin ‘Amr. Sesungguhnya ia menuliskannya, sementara aku mendengarnya, kemudian menghapalnya dan tidak menulis.”
Abu Hurairah pernah diuji oleh dalam Mu’awiyah dalam Hadits dengan cara memerintahkan seseorang untuk menulisnya dari balik tabir. Setahun kemudian, Mu’awiyah mengujinya kembali, ternyata, ia menyebutkannya kembali dengan tepat, tidak menambah dan tidak pula mengurangi satu huruf pun.
Kebenaran Yang Disembunyikan
Kita dapat menelusuri periode Muawiyah seperti yang telah dinukil oleh al-Mada’ini di dalam kitab al-Ahdats. Al-Mada’ini berkata, “Muawiyah menulis satu naskah dan mengirimkannya kepada para gubernurnya sesudah “Tahun Jamaah” (Yaitu tahun di mana Muawiyah mengumpulkan para pengikutnya pada tahun 42 Hijrah, dan kemudian menamakan mereka dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan oleh karena itu tahun tersebut dinamakan dengan “tahun jamaah”.) untuk memakzulkan siapa saja yang meriwayatkan sesuatu tentang keutamaan Abu Turab —yaitu imam Ali as— dan Ahlul Baitnya. Maka berdirilah para khatib diseluruh pelosok desa dan diseluruh mimbar melaknat Ali dan memakzulkannya, serta mencaci maki dia dan keluarganya. Masyarakat yang paling keras tertimpa bencana pada saat itu adalah para penduduk kota Kufah, disebabkan banyaknya Syi’ah Ali di kota tersebut. Muawiyah menempatkan Ziyad bin Sumayyah atas mereka, dan juga menyerahkan kota Basrah kepadanya. Ziyad mencari dan menangkapi orang-orang Syi’ah, karena dia mengenal mereka, disebabkan dia pernah menjadi bagian dari mereka pada masa Imam Ali. Ziyad membunuhi mereka di mana saja ditemukan. Dia memotong tangan dan kaki mereka, dan mencungkil mata mereka serta menyalib mereka di batang-batang pohon kurma. Dia mengusir mereka dari bumi Irak, sehingga tidak tersisa yang dikenal dari mereka.
Muawiyah menulis surat kepada para gubernurnya di seluruh negeri, supaya mereka tidak memperkenankan kesaksian seorang pun dari pengikut Ali dan Ahlul Baitnya. Serta Muawiyah menulis kepada mereka supaya memperhatikan para pengikut dan pecinta Usman, dan orang-orang yang meriwayatkan keutamaan-keutamaannya. Muawiyah memerintahkan kepada para anteknya untuk mendatangi majlis-majlisnya dan memuliakan mereka. Muawiyah berkata kepada antek-anteknya, ‘Tulislah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh salah seorang dari mereka, dan juga tulislah nama orang tersebut beserta nama ayahnya dan nama keluarganya.’ Maka orang-orang pun berlomba-lomba menulis dan memperbanyak keutamaan-keutamaan Usman, disebabkan berbagai hadiah yang diberikan Muawiyah kepada mereka.”
Al-Mada’ini melanjutkan, “Kemudian Muawiyah menulis surat kepada para gubernurnya, ‘Sesungguhnya hadis tentang Usman telah begitu banyak dan telah begitu tersebar di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, manakala suratku ini sampai kepadamu maka serulah manusia untuk meriwayatkan keutamaan-keutamaan para sahabat dan keutamaan-keutamaan dua khalifah yang pertama. Dan jangan biarkan ada seorang pun dari kaum Muslimin yang meriwayatkan keutamaan Abu Turab, karena yang demikian itu berarti menentang sahabat. Dan lumpuhkan hujjah dan argumentasi Abu Turab serta Syi’ahnya, dan kuatkan pujian-pujian akan keutamaan Usman.”
Al-Mada’ini melanjutkan, “Kemudian Muawiyah menulis sepucuk surat kepada para gubernurnya di seluruh pelosok negeri, “Perhatikanlah, siapa saja yang terbukti mencintai Ali dan Ahlul Baitnya, maka hapuslah dia dari diwan, dan putuslah rezeki dan pemberian untuknya.’ Muawiyah menambahkan, ‘Siapa saja yang kamu duga mengikuti mereka maka timpakanlah bencana kepadanya, dan han-curkanlah rumahnya.’ (Ta`ammulat fl ash-Shahihain, hal. 42 – 43) Tampak jelas bagi Anda begitu kerasnya persekongkolan yang dilakukan untuk menyelewengkan dan memalsukan kebenaran, hingga sampai tarap mereka menghalalkan berbohong atas nama Rasulullah saw. Semua ini disebabkan rasa pemusuhan yang begitu besar yang dimiliki Muawayiyah terhadap Ali dan para Syi’ahnya. Oleh karena itu, Muawiyah mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghadapi Ali dan Syi’ahnya. Adapun langkah pertama yang dilakukan oleh Muawiyah ialah dengan melucuti Imam Ali as dari segala keutamaan, dan tidak hanya cukup sampai di situ, melainkan dia juga melaknatnya di atas mimbar selama delapan tahun. Adapun langkah yang kedua ialah dengan membangun pagar yang indah yang mengelilingi sekelompok sahabat, sehingga mereka menjadi simbol dan panutan, sebagai ganti dari Imam Ali as. Berbagai ancaman dan bujukan Muawiyah telah menjadikan sekelompok orang munafik berkhidmat kepadanya dengan cara membuat hadis-hadis palsu, dengan menyebut diri mereka sebagai sahabat Rasulullah saw.
Abu Ja’far al-Iskafi berkata, “Muawiyah memerintahkan sekelompok orang dari para sahabat dan tabi’in untuk membuat riwayat-riwayat yang menjelekkan dan memakzulkan Ali. Muawiyah mengiming-imingi mereka dengan hadiah dan pemberian yang mereka sukai. Maka mereka pun melakukan apa yang diinginkannya. Di antara para sahabat yang demikian ialah Abu Hurairah, ‘Amr bin ‘Ash, Mughirah bin Syu’bah, sementara di antara para tabi’in ialah ‘Urwah bin Zubar…” (Abu Hurairah, Mahmud Abu Rayyah, hal. 236)
Demikianlah, mereka telah menjual akhirat mereka dengan dunia Muawiyah. Inilah Abu Hurairah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-A’masy, “Ketika Abu Hurairah datang ke Irak bersama Muawiyah pada “Tahun Jamaah”, dia datang ke mesjid Kufah. Tatkala dia melihat banyaknya manusia yang menyambut kedatangannya, dia berlutut di atas kedua lututnya sambil memukul bagian botak kepalanya berkali-kali sambil berkata, ‘Wahai penduduk Irak, apakah kamu mengira saya berdusta atas Rasulullah saw, dan membakar diri saya dengan api neraka? Demi Allah, saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda, ‘Sesungguhnya tiap-tiap nabi mempunyai haram (tempat yang disucikan), dan sesungguhnya haram-ku ialah di antara ‘Air dan Tsawr. (Ibnu Abil Hadid berkata di dalam syarahnya, “Tampaknya, kesalahan berasal dari perawi. Karena Tsawr terletak di Mekkah. Adapun yang benar ialah terletak di antara ‘Air dan Uhud) Barangsiapa yang ber-hadats di dalamnya, maka Allah, para malaikat dan seluruh manusia akan melaknatnya.’ Dan aku bersaksi kepada Allah bahwa sesungguhnya Ali telah ber-hadats di dalamnya.’ Ketika ucapan Abu Hurairah itu terdengar oleh Muawiyah, maka Muawiyah pun memberinya hadiah, menghormatinya dan mengangkatnya sebagai penguasa Madinah. (Ahadits Ummil Mukminin ‘Aisyah, hal. 399)
Berikut ini adalah Samurah bin Jundub, contoh lain dari antek Muawiyah di dalam membuat hadis palsu. Di dalam kitab Syarh Nahj al-Balaghah Ibnu Abil Hadid disebutkan bahwa Muawiyah memberikan seratus ribu dirham kepada Samurah bin Jundub supaya dia mau meriwayatkan bahwa ayat ini turun pada Ali, “Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehdiupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, pada-hal ia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan” (QS. al-Baqarah: 204), dan ayat yang kedua turun pada Ibnu Muljam —pembunuh Ali bin Abi Thalib, “Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.” (QS. al-Baqarah: 207)
Samurah bin Jundub tidak mau menerima. Muawiyah menambah pemberiannya menjadi dua ratus ribu dirham, namun Samurah bin Jundub tetap tidak mau menerima. Tetapi, tatkala Muawiyah menambahnya lagi menjadi empat ratus ribu dirham, Samurah bin Jundub menerimanya. (Ahadits Ummul Mukminin, hal. 400)
Thabari meriwayatkan, “Ibnu Sirin ditanya, ‘Apakah pernah Samurah membunuh seseorang?’ Ibnu Sirin menjawab, ‘Tidak terhitung orang yang telah dibunuh oleh Samurah bin Jundub. Dia mengganti Ziyad di Basrah, dan kemudian Kufah, dia telah membunuh delapan ribu orang.'” Juga diriwayatkan bahwa Samurah bin Jundub pernah membunuh sebanyak empat puluh tujuh orang hanya dalam satu pagi, yang kesemuanya adalah orang yang telah mengumpulkan Al-Qur’an. (Tarikh ath-Thabari, jld. 6, hal. 132; Tarikh Ibnu Atsir, jld. 3, hal. 193) Thabari berkata, “Ziyad meninggal dunia sementara Samurah sedang memegang kendali atas Basrah. Muawiyah memperdayakannya selama berbulan-bulan, dan kemudian menurunkannya. Samurah berkata, ‘Semoga Allah melaknat Muawiyah. Demi Allah, seandainya aku taat kepada Allah sebagaimana aku taat kepada Muawiyah, niscaya Dia tidak akan mengazabku selama-lamanya.” (Tarikh Thabari, jld. 6, hal. 164; Tarikh Ibnu Atsir, jld. 3, hal) 195 Adapun Mughirah bin Syu’bah, dia terang-terangan mengakui berbagai tekanan yang diberikan oleh Muawiyah kepada dirinya. Thabari meriwayatkan tentang Mughirah bin Syu’bah, “Mughirah berkata kepada Sha’sha’ah bin Shuhan al-‘Abdi —ketika itu Mughirah tengah menjadi penguasa Kufah yang diangkat oleh Muawiyah— ‘Jangan sampai engkau mencela Usman di hadapan siapa pun; dan begitu juga jangan sampai engkau menyebut sebuah keutamaan Ali secara terang-terangan, karena tidak ada satu pun keutamaan Ali yang engkau sebutkan yang tidak aku ketahui. Bahkan aku lebih tahu dari kamu tentang itu, namun sultan ini —yang dia maksud adalah Muawiyah— telah memerintahkan kepada kami untuk menampakkan kekurangan-kekurangannya —yaitu Ali— ke hadapan manusia. Kami banyak meninggalkan apa yang telah diperintahkan kepada kami, namun kami terpaksa menyebutkan sesuatu yang kami tidak menemukan jalan untuk lepas darinya, untuk membela diri kami dari mereka. Jika engkau ingin jika menyebutkan keutamaannya (Ali) maka sebutkanlah di tengah-tengah sahabatmu, dan di dalam rumah-mu secara rahasia. Adapun menyebutkannya secara terang-terangan di mesjid adalah sesuatu yang tidak bisa diterima dan dimaafkan oleh khalifah…’ (Tarikh ath-Thabari, jld. 6, hal. 108)
Begitulah sekelompok para sahabat dan tabi’in memenuhi permintaan Muawiyah. Barangsiapa yang menolak maka dia dibunuh. Seperti Syahid Hujur bin ‘Adi, Maitsam at-Tammar dan yang lainnya.
Oleh karena itu, pada periode tersebut muncul beribu-ribu hadis palsu yang merangkai keutamaan-keutamaan dan kepahlawanan para sahabat, terutama para khalifah yang tiga, yaitu Abu Bakar, Umar dan Usman. Kemudian hadis-hadis palsu tersebut dinukil generasi demi generasi, hingga kemudian dibukukan di dalam kitab-kitab referensi yang dijadikan pegangan.
Berikut ini beberapa contoh dari hadis palsu, dan barangsiapa yang hendak mengetahui lebih luas, maka silahkan dia merujuk kepada ensiklopedia al-Ghadir, karya Allamah al-Amini, jilid 7, 8 dan 9:
1. Matahari Bertawassul Kepada Abu Bakar
Rasulullah saw bersabda, “Ditampakkan kepadaku segala sesuatu pada malam mi’raj, bahkan hingga matahari. Aku mengucapkan salam kepadanya, dan menanyakan tentang sebab kenapa terjadi gerhana atasnya. Allah SWT menjadikannya bisa berbicara, lalu dia berkata, ‘Allah SWT menjadikan aku berada di atas roda yang bergerak ke mana dia suka. Kemudian aku melihat kepada diriku dengan perasaan bangga, maka roda itu pun menurunkan aku sehingga aku jatuh ke laut. Lalu aku melihat ada dua orang, di mana yang satu mengatakan, ‘Esa, esa’, sedangkan yang satunya lagi mengatakan, ‘Benar, benar’. Kemudian aku pun bertawassul kepada keduanya, maka Allah SWT membebaskan aku dari gerhana. Lalu aku bertanya, ‘Wahai Tuhanku, siapakah mereka berdua?’ Allah SWT menjawab, ‘Yang mengatakan ‘esa, esa’ adalah kekasihku Muhammad saw, sedangkan yang mengatakan ‘benar, benar’ adalah Abu Bakar ash-Shiddiq ra.” (Al-Ghadir, jld. 7, hal. 288; menukil dari kitab Nuz-hah al-Majalis, jld. 2, hal. 184)
2. Abu Bakar Berada Di Qaba Qawsain
Telah sampai riwayat kepada kita bahwa tatkala Rasulullah saw berada pada jarak dua ujung busur anak panah atau lebih dekat, rasa takut menyerang dirinya, lalu dia mendengar suara Abu Bakar ra di hadirat Allah SWT, maka hati Rasulullah saw pun menjadi tenang dengan mendengar suara sahabatnya. (Al-Ghadir, jld. 7, hal. 293; menukil dari ‘Umdah at-Tahqiq, hal. 154, di mana dikatakan, “Inilah karomah Abu Bakar ash-Shiddiq, yang hanya dimiliki olehnya.”)
3. Abu Bakar, Dan Alif Al-Qur’an
Ayat Al-Qur’an yang turun pada Abu Bakar banyak sekali. Cukup bagi kita cukup alif Al-Qur’an, yaitu “alif lam mim, dzalikal kitabu”. Alif adalah Abu Bakar, Lam adalah Allah, dan Mim adalah Muhammad. (Al-Ghadir, jld. 7; menukil dari kitab ‘Umdah at-Tahqiq, hal. 134)
Mereka tidak membiarkan satu pun keutamaan yang dimiliki Rasulullah saw kecuali mereka juga menjadikan Abu Bakar sama-sama memilikinya.
Adapun berkenaan dengan keutamaan-keutamaan Umar maka tidak diragukan. Kita sebutkan salah satunya yang mengatakan Umar mempunyai kekuasaan takwini. Ar-Razi telah berkata di dalam kitab tafsirnya, “Terjadi gempa bumi di kota Madinah. Lalu Umar memukulkan mutiara ke bumi sambil berkata, ‘Diamlah, dengan izin Allah.’ Maka bumi pun diam, dan sejak itu tidak pernah terjadi lagi gempa di kota Madinah.”
Juga disebutkan, telah terjadi kebakaran di sebagian pinggiran kota Madinah, maka Umar menulis di atas sehelai kain, ‘Wahai api, diamlah, dengan izin Allah’, lalu dia melemparkannya ke dalam api, maka seketika itu pun api menjadi padam.

One thought on “ABU HURAIRAH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s