3 ORANG HEBAT, 1 ADA DI INDONESIA


quraish-shihab

Ini adalah Status mengenai 3 orang hebat. Yang pertama dan kedua adalah ketua Komisi Fatwa Mesir Periode sekarang dan periode 2003-2013. Mereka berdua orang-orang hebat dan dihormati dengan keilmuannya. Dari mana kita dapat menilai ilmu mereka? Tentu dari karya-karya ilmiahnya. Mereka didaulat menjadi ketua Komisi Fatwa di Mesir. Sedangkan orang yang ketiga adalah orang hebat yang hidup di Indonesia. Kehebatannya tentu semua orang mengetahuinya dari karya-karya Ilmiahnya, baik yang tertulis maupun yang terucap. Kepandaiannya pun ditopang dengan akhlak dan keteduhan sikapnya. Bedanya dengan orang pertama dan kedua, orang ini tidak dihargai di negaranya sendiri (setidaknya oleh orang-orang bodoh). MUI seharusnya dihuni oleh orang-orang seperti orang yang ketiga ini, juga ulama-ulama selevel dengannya, ingat ya, selevel.

Yang pertama adalah Ketua Darul Ifta’ atau Komisi Fatwa di Mesir periode 2013 sampai sekarang, yaitu Syeikh Syauqi Ibrahim Abd al-Karim ‘Allam. Karya Ilmiah Syaikh Syauqi dalam bidang fatwa adalah:

Al-Wilayah fi Aqd al-Nikah Diasah Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami, al-Huquq al-Muqaddamah ‘Inda al-Tazahum fi al-Fiqh al-Islami, Tahdid al-Jins wa Taghyirihi Bayna al-Khathar wa al-Masyru’iyyah, al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Dauruha fi al-Tafsir al-Qadhai li al-Aqdi, al-Hukmu al-Qadhai wa Atsaruhu fi Raf’I al-Khilaf al-Fiqh, al-Huquq al-Siyasiyah li al-Mar’ah al-Muslimah.

Yang kedua adalah Ketua Darul Ifta’ Mesir periode 2003 s/d 2013, yaitu Syaikh Ali Jum’ah. Karya ilmiah Syaikh Ali Jum’ah dalam bidang fatwa berjumlah 89 karya tulis, diantaranya adalah:

Al-Mustalah al-Usuli wa al-Tatbiq ‘ala Tarif al-Qiyas / المصطلح الأصولي والتطبيق على تعريف القياس
Al-Hukm al-Shar’i ‘inda al-Ushuliyyin / الحكم الشرعي عند الأصوليين
Atsr Dhihab al-Mahal fi al-Hukm / أثر ذهاب المحـل في الحكم
Al-Madkhal li-Darasah al-Madhahib al-Fiqhiyyah / المدخل لدراسة المذاهب الفقهية الإسلامية
‘Alaqah Ushul al-Fiqh bi al Falasifah / علاقة أصول الفقه بالفلسفة
Al-Nashkh ‘inda al-Ushuliyyin / النسخ عند الأصوليين
Al-Ijma’ inda al-Ushuliyyin / الإجماع عند الأصوليين
‘Aliyat al-Ijtihad / آليات الاجتهاد
Al-Imam al-Bukhari / الإمام البخاري\
Al-Imam al-Syafi’i wa Madrasatuhu al-Fiqhiyyah / الإمام الشافعي ومدرسته الفقهية
Al-Awamir wa al-Nawahi / الأوامر والنواهي
Al-Qiyas ‘ind al-Usuliyyin / القياس عند الأصوليين
Qaul al-Shahabi / قول الصحابي
Al-Makayil wa al-Mawazin / المكاييل والموازين
Al-Thariq ila al-Turats al-Islami / الطريق إلى التراث
Al-Kalim al-Tayyib vol. 1 / الكلم الطيب.. فتـاوى عصرية
Al-Kalim al-Tayyib vol. 2 / الكلم الطيب.. فتـاوى عصرية
Al-Din wa al-Hayah / الدين والحياة.. فتاوى معاصرة
Al-Jihad fi al-Islam / الجهاد في الإسلام
Syarh Ta’rif al-Qiyas / شرح تعريف القياس
Al-Bayan limaa Yughsyalu al-Adzhan / البيان لما يشغل الأذهـان.. 100 فتـوى
Sayyidina Muhammad Rasulillah lil-Alamin / سيدنا محمد رسول الله للعالمين
Simat al-‘Ashr / سمات العصر.. رؤية مهتم
Al-Fatawa wa Dar al-Ifta al-Mishriyah / الفتوى ودار الإفتاء المصرية
Fatawa al-Imam Muhammad ‘Abduh / فتـاوى الإمام محمد عبده (اعتنى بجمعه واختياره وقدم لـه
Haqiqatul Islam / حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين (بالاشتراك
Qadliyah Tajdid Ushul al-Fiqh / قضيـة تجديد أصول الفقه
Sabilal Mubtadi-in / سبيل المبتدئين شرح منازل السائرين
Al Wahyu / الوحي – القرآن الكريم
Al-Thoriq ila Allah / الطريق إلى الله
Al-Nabi Shallallahu ‘Alayhi wa Sallam / النبي صلي الله عليه وسلم
Taisir al-Nahj / تيسير النهج في شرح مناسك الحج
Al-Mar’ah fi al-Hadarah al-Islamiyyah / المرأة في الحضارة الإسلامية
Qadhiyah Tajdid Ushul al-Fiqh / قضايا المرأة في الفقه الإسلامي
Al Ma’ah baina Inshaf al-Islam wa Syubuhat al-Akhr / المرأة بين إنصاف الإسلام وشبهات الآخر
Al-Musawah al-Insaniyah fi al-Islam al-Nadzaru wa al-Tathbiq
Tarikh Ilm Ushul Fiqh
Khitan al-Inatsh Laysa Min Sya’air al-Islam

Di Indonesia, dua orang hebat ini mengingatkan saya kepada Prof. Dr. Quraysh Shihab. Karya-karyanya dalam bidang tafsir Maudhui adalah Wawasan al-Qur’an, Secercah Cahaya Ilahi, Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asmâ’ al-Husnâ dalam Perspektif al-Qur’an, Yang Tersembunyi: Jin, Malaikat, Iblis, Setan, Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer, Perempuan [Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru], Pengantin al-Qur’an; Dalam Tafsir Tahlili adalah Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah al-Fâtihah, Tafsir al-Qur’an al-Karim: Tafsir atas Surah-surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu, Tafsir al-Mishbah, Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga, dan Ayat-Ayat Tahlil, Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah swt; dalam Tafsir Ijmali adalah: Tafsir al-Lubab; Dalam bidang terjemahan al-Quran adalah Al-Quran dan Maknanya, Maqalat Tafsiriyah, Membumikan al-Quran, Lentera Hati, Menabur Pesan Ilahi: Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat, Ulumul Quran dan Metodologi Tafsir, Tafsir al-Manar, Studi Kritis Tafsir al-Manar, Rasionalitas al-Quran, Filsafat Hukum Islam, Mukjizat al-Quran, Kaidah Tafsir; Dalam bidang Tsaqafah Islam adalah Haji Bersama M. Qurasyh Shihab, Dia Di Mana-Mana, Wawasan al-Quran Tentang Dzikir dan Doa, Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal, Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah? Kajian Atas Konsep, Ajaran, dan Pemikiran, Yang Ringan dan Jenaka, Yang Sarat dan Yang Baik, Kematian Adalah Nikmat, Birrul Walidain, Hadis-Hadis Shahih, Berbisnis Dengan Allah. Dan lain-lain.

Orang seperti Prof. Quraysh Shihab lebih pantas menjadi MUI itu sendiri daripada menjadi Ketuanya. Bukan malah dikafir-kafirin, disesat-sesatin, dibodoh-bodohin di belakang layar, alias tidak berani menghadapinya face to face dalam rangka tabayyun. Selagi beliau masih hidup di tengah2 kita, marilah kita yang waras menghormatinya, dan mendoakan agar lahir Quraisy Shihab-Quraysh Shihab lain yang akan menjadi penerus beliau dalam menjaga kualitas Islam di Indonesia instead of Islam Pengais Sedekah atau Islam Gatuk-Gatukan ala ulama-ulama gak jelas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s